IMARC 2014 očima Evropana

V letošních zářijových dnech roku 2014 se v Melbourne sešli zástupci světového hornictví společně se zástupci státních a akademických institucí Austrálie. V přednáškových sálech melbournského Convention Center zazněla závažná témata udržitelného rozvoje světového hornictví v podobě 200 odborných prezentací a přednášek zaměřených především na rudné hornictví. Čtyřdenní konference byla vhodně doplněna výstavou světových těžařů, výrobců progresivních technologií, panelových prezentací a informačních stánků státních institucí v oboru geologie a hornictví. Nechyběly presentační stánky akademické sféry v podobě posterů doktorských prací a zastoupení např. Tasmania University.

Hlavní témata konference

Představitelé především státu Viktoria se aktivně podíleli na odborném programu konference. Zastupitelé australského státu ruku v ruce se světovými investory a těžaři diskutovali o budoucím rozvoji těžby a průzkumu nerostných zdrojů. Ze strany australského státu zazněla podpora geologickému průzkumu a rozvoji těžby surovin. Byla prezentována podpora hornictví, jako jednoho z nejvýznamnějších průmyslových odvětví Austrálie. Organizace konference měla logickou koncepci vzájemně na sebe navazujícího programu. Dominovala klíčová témata přednášená v kongresové hale při zahájení pracovního dne. Následovala jednání v odborných sekcích zahrnujících závěrečné panelové diskuse tematických bloků. V rámci kulatých stolů a individuálních konzultací „One on One" bylo možné se setkat s významnými světovými osobnostmi, jak z investiční tak provozní praxe světového hornictví.

Zkušenosti a poznatky nejen světových těžařských a technologických firem

V rámci odborných přednášek odezněly pozoruhodné zkušenosti z oblasti vyhledávání a otvírky nových ložisek nerostných surovin v řadě zemí Světa, např. Kongu, Mongolsku, Laosu, Indonésii. Byl kladen důraz na ekologické a sociální aspekty nových hornických provozů. Bylo rovněž zdůrazněno, že hornictví přináší v daných oblastech intelektuální a materiální rozvoj, na který jsou vynakládány nemalé finanční prostředky těžařů. V některých případech náklady na sociální programy převýšily náklady na těžbu. Pozornost upoutala např. přednáška kanadského investora Roberta Friedlanda, zakladatele těžební firmy Ivanhoe Mines Ltd. Firma se zaměřuje na základě praktické analýzy předpokládaných potřeb světových ekonomik na těžbu rud mědi, paládia a platiny.V portfoliu programu konference byla řada informativních přednášek, představeno bylo např. hornictví Jihoafrické republiky, Mexika, Indonésie aj. Otázky bezpečnosti chilských dolů přednesla ministryně hornictví Chile, paní Aurora Williams. V technické oblasti vzbudily pozornost zkušenosti a poznatky světových těžařů a technologických firem, např. BHP Billiton, Rio Tinto, MMG, Orica, Atlas Copco ad. Jedním z poutavých „Highlightů" byl projekt firmy Rio Tinto „Mine of the Future", který nalezl konkrétní podobu v železorudném dole Pilbara v Západní Austrálii. Železniční, kolová doprava a vrtná technologie je zde bezobslužná, řízena z centrálního řídícího pracoviště. Rio Tinto zdůrazňuje především efektivitu a bezpečnost automatického provozu. Působivé byly rovně prezentace a exponáty australské firmy Orica zaměřené na moderní technologie trhacích prací velkého rozsahu. Z exponátů výstavy upoutala pozornost např. LED osvětlovací technika určená pro plynující doly australské firmy HALO Series, dále např. přenosné ruční prvkové rentgenové analyzátory Niton XRF americké firmy Thermo Scientific a řada dalších výrobků.

Evropské zastoupení na konferenci

Evropa byla zastoupena na konferenci IMARC 2014 v menšině, rovněž pozornost evropskému hornictví zde nedominovalo. Za Českou republiku se účastnili konference delegáti obchodní firmy UNEX a autor článku. Konference poskytla řadu příležitostí ke konzultacím a výměnám zkušeností.


Zástupci australských univerzit, prof. Jerry C. Tiene z Monash University Melbourne a dr. Philip Kirsch z University of Queensland při jednání o možnostech vzájemné akademické spolupráce.

Rizikové podmínky hlubinné těžby v evropských plynujících uhelných dolech poskytují řadu poznatků, které by mohly být předmětem výměny zkušeností. Zúčastnění potvrdili, že vzájemná spolupráce by byla přínosem.

Exkurze hnědouhelného dolu Yallourn

Na závěr byli zahraniční účastníci konference pozváni vládou státu Victoria na exkurzi povrchového hnědouhelného lomu Yallorn ložiska Latrobe Valley, 170 km jihovýchodně od Melbourne.

02

Účastníky exkurze osobně přivítal a doprovázel ministr energetiky státu Victoria pan Russell Northe. Navštívený lom dodává již 30 let kvalitní hnědé uhlí s nízkým obsahem popela do dvou místních tepelných elektráren s celkovým výkonem 3000 MW. Lom dosud postoupil 6 km, v šířce 800 m a dosáhl hloubky 180 m. V současné době činí těžba lomu 30 mil. tun ročně. Ložisko Latrobe Valley disponuje rozsáhlými zásobami uhlí, které poskytuje sloj o mocnosti 700 m s minimální skrývkou. Navštívený lom byl ukázkou vysokého potenciálu nerostného bohatství Austrálie.

Konference IMARC 2014 byla summitem světového hornictví. Přesto, že konference IMARC nemá svou vlastní historii, byla pořádána poprvé, má bezesporu naději na pravidelné pořádání. Příští konference IMARC 2015 bude pořádána opět v Melbourne.

Text a foto: Prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava

 

Back to top