Tradiční setkání na Sepetné

aneb co Aleš Rett st. začal v tom syn Aleš Rett j. pokračuje

Již VIII. mezinárodní konferenci s názvem Elektrická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami, jejich bezpečnost a nové trendy uspořádalo vydavatelství MONTANEX, a.s. ve spolupráci s Českým báňským úřadem, a za podpory Vysoké školy báňské – Technické univerzity, INCO engineering s.r.o. a Sdružení důlních a strojírenských technologií.

Ve dnech 21. a 22. dubna 2016 se v hotelu Sepetná na Ostravici sešly na tři desítky přednášejících (předních odborníků na danou problematiku) z České, Slovenské a Polské republiky, aby ve svých příspěvcích seznámili zástupce báňských a s báňskou oblastí spolupracujících organizací (jak státního, tak soukromého sektoru) s vývojem a novými směry ve vývoji a bezpečnosti práce při používání elektrozařízení a výbušnin. Jednotlivé příspěvky vytvořily pestrou škálu úhlů pohledu na dané tematické okruhy jak z teoretické, tak praktické stránky, včetně konkrétních příkladů a závěrů z nich vyvozených. Především ovšem šlo o podstatné informace, s nimiž mohou účastníci dále pracovat a využívat je v další činnosti.

V úvodu hosty přivítali a pozdravili Ing. Radim Mžyk a Ing. Bohumil Néč, a potom už nabitý program pokračoval podle stanoveného harmonogramu. Zájem vzbudily příspěvky Ing. Dušana Havla MPA na téma Projektová dokumentace v podmínkách SBS, dále Ing. Oldřicha Nováka s příspěvkem Elektrifikace hlubinných dolů, Ing. Leoše Koupého s přednáškou Měření při elektrorevizích (metodya přístroje), Ing. Jiřího Vyhnánka s tématem Vývoj elektrizace v uranovém hornictví či Ing. Vlastimila Krause, který se zaměřil na téma Projektová dokumentace elektrických zařízení na povrchových dolech a poznatky z jejich provozu. Nutno ovšem dodat, že příspěvky Ing. Jaroslava Maloňe, Ing. Mečislava Hudeczka Ph.D., Ing. Ivo Ullmana, Ing. Jana Pohludky, Ing. Dimitrije Popoviče či Ing. Bc. Radomíra Kočiba měla velmi vysokou odbornou a informativní hodnotu a budila zasloužený zájem. Vybrat příspěvky, které neměly vysokou úroveň, prostě nelze.

Na závěr vystoupil Jaromír Ludík, jehož příspěvek Bezpečnost na pásových dopravnících z pohledu lidského rozumu obohatil svými poznámkami a vsuvkami Ing. Břetislav Cichoň.

O tom, že je o tento typ konference stále maximální zájem, svědčí i to, že se jí zúčastnilo přes 130 posluchačů a čtyřicítka dalších hostů, kteří plně využili konferenčních kapacit. Navíc si vyžádali vydání Sborníku přednášek z této konference, aby se mohli k obsahu konkrétních přednášek vraceti v budoucnu a aplikovat účinně jejich závěry ve svých podnicích a institucích.

Záštitu nad celou akcí laskavě převzali předseda ČBÚ Praha Ing. Martin Štemberka a rektor VŠB-TU prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

 

Back to top