Kvalita andezitového kameniva z oblasti Slanských vrchů, nasákavost – mrazuvzdornost

Přírodní kamenivo je základním stavebním materiálem v silničním stavitelství. Důležitými vlastnostmi při posuzování vhodnosti použití kameniva pro různé účely - do betonu, do malty, do asfaltových směsí, do materiálů používaných při výstavbě silnic, na kolejové lože, na vodohospodářské účely jsou nasákavost kameniva a odolnost kameniva proti zmrazování a rozmrazování.

The quality of andesite stone from the area Slanské hills , water absorption - frost resistance

Cílem příspěvku je poukázat na spojitost mezi uvedenými vlastnostmi, nasákavostí a mrazuvzdorností, a to posouzením a vyhodnocením dostupných výsledků zkoušek. Zkoušky byly provedeny na kamenivu z kamenolomu z oblasti Slanských vrchů (SR).

V současnosti Slovenské výrobkové normy pro kamenivo neuvádějí požadavky maximální přípustné hodnoty nasákavosti. Jediným předpisem, který stanoví nejnižší přípustné kategorie kameniva používaného při výstavbě vozovek s dopravním zatížením třídy I až VI, t. j. pro pozemní komunikace (dálnice, rychlostní silnice, místní rychlostní komunikace, silnice I., II. a III. třídy, sběrné místní komunikace, obslužné, místní, účelové a nemotoristické komunikace, odstavné, parkovací a dopravní plochy), jejichž investory jsou Národní dálniční společnost (NDS) a Slovenská správa silnic (SSC) jsou Katalogové listy kameniva (KLK).

Ve smyslu výrobkových norem pro kamenivo STN EN 12620 + A1 Kamenivo do betónu, STN EN 13043 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch, STN EN 13242 + A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest můžeme na základě výsledků zkoušek u vlastnosti nasákavost, deklarovat pro všechny frakce hrubého kameniva hodnoty u andezitů do 4,5%.

Ve smyslu výrobkové normy STN EN 13450 Kamenivo na koľajové lôžko můžeme nasákavost u frakce 32/63 deklarovat hodnotou u andezitů do 2,7%.

Výsledky zkoušky odolnost proti zmrazování a rozmrazování můžeme ve smyslu všech výrobkových norem deklarovat v souladu s kategorií F1 (procentuální podíl ztráty hmotnosti < 1%).

Výrobkové normy pro kamenivo uvádějí, že pokud nasákavost hrubého kameniva není větší než hodnota 2% a u kameniva na kolejové lože (frakce 32/50 nebo 32/63 mm) není větší než hodnota 0,5%, považuje se kamenivo za odolné proti zmrazování a rozmrazování. Mnoho vyhovujícího kameniva má však i vyšší hodnoty nasákavosti. Výsledky výzkumů v minulosti prokázaly, že intenzitu negativního vlivu vody na horninu nelze prognózovat na základě stanoveného procenta nasákavosti. Při posuzování je důležitý charakter pórů (zejména jejich velikost), ve kterých se voda v hornině nachází.

 

Výsledky analýzy zkoušek jednoznačně potvrdily, že mezi mrazuvzdorností a nasákavostí není přímý vztah nebo jednoznačná závislost. Podle tohoto se dá konstatovat, že na základě výsledků hodnot jedné vlastnosti, nelze posuzovat hodnoty druhé vlastnosti. Komplexně však lze zhodnotit, že andezitové kamenivo z oblasti Slanských vrchů poskytuje dobrou odolnost vůči klimatickým účinkům.

Seznam použité literatury:

  • [1] Interná dokumentace společnosti VSK MINERAL s.r.o
  • [2] Slovenské technické normy: STN EN 12620, STN EN 13043, STN EN 13242, STN EN 13450
  • [3] Katalógové listy kameniva

Autoři: Martin Herman, Iveta Gressová, Klára Halušková

 

Back to top