Moderní technologická linka na Rakovnicku v kamenolomu Brant

Společnost DSP Přerov, spol. s r.o., která loni oslavila 20 let působnosti na trhu, se stala jedním z hlavních dodavatelů ve výběrovém řízení na realizaci linky na drcení kameniva v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj pod Operačním programem Životní prostředí, vypsaného společností Froněk, spol. s r.o. Realizaci zakázky získala společnost Strojírny Podzimek, s.r.o., která společně s DSP Přerov a dalšími partnery zajistila předání technologie do provozu v únoru 2019.

Froněk, spol. s r.o.

Společnost byla založena v roce 1992 Jaroslavem Froňkem a Dieterem Saucklem. V rámci technologického vývoje byla v roce vybudována vlastní obalovna Brant, kde se používá nejmodernější a plně automatizovaná technologie výroby asfaltových směsí. Od roku 2018 je vlastníkem firmy společnost IMOS Brno, a.s. Tato společnostnabízí široké spektrum činností v oblasti dopravního a inženýrského stavitelství.

V kamenolomu Brant, který firma vlastní se těží žulový porfyr. Díky Operačním programům, které podporují nové trendy a realizace pro zlepšení životního prostředí při drcení kameniva, byla vybudována tato moderní technologická linka sestávající z tří stupňů drcení (čelisťový a kuželové drtiče, soustavy třídících sít, pásových dopravníků a zásobníků kameniva).

Velká realizace

Jedná se o jednu z největších realizací nové úpravárenské linky na zpracování kameniva v České republice v letošním roce.Součástí dodávek byla i projektová dokumentace stavební připravenosti, projektová dokumentace a realizace elektro a automatizace, a to včetně dokumentace k nově navržené a zesílené trafostanici. Odprášení linky je řešeno odsáváním a zkrápěním. Je samozřejmostí, že předmětem dodávky byly také všechny revize a zkoušky v souladu s platnými předpisy.

01

Technologie linky

Čelisťový drtič DC 105x80S

Technologická linka je navržena na zpracování žulového porfyru s kapacitou 170 tun za hodinu. Vstupní surovina zrnitosti 0 - 600 mm a je navážena nákladními auty k násypce o objemu 22 m3, která je součástí semimobilní primární drtící jednotky. Vibrační podavač VPT 80x400 surovinu podává na vibrační hrubotřídič VTG 90x190/2. Tento hrubotřídič na spodní sítové ploše pomocí prstových sít separuje ze vstupní suroviny zahliněnou frakci 0-32 mm, která je pásovým dopravníkem odváděna na zemní skládku. Mezisítné 32-100 mm dále dopravuje do jednovzpěrnéhočelisťového drtičeDC 105x80S a rovněž tak nadsítné +100 mm z roštové plochy směřuje do čelisťového drtiče. Velikost vstupní tlamy drtiče je 1 050 x 800 mm. Primárně podrcená surovina je transportována, spolu s frakcí 32-100 mm z hrubotřídiče, pásovým dopravníkem do zásobníku s vibračním podavačem před druhým stupněm drcení.

Kuželový drtič HCU 10/220

Druhý stupeň drcení zajišťuje moderní kuželový drtič HCU 10/220 s průměrem drtícího kužele 1000 mm, který zpracovává surovinu o zrnitosti 0-200 mm. Produkt sekundérního kuželového drtiče je podáván na čtyřsítný vibrační třídič s kruhovým pohybem a s velikostí třídících ploch 1 600 x 5 000 mm. Na tomto třídiči lze vyrábět štěrkodrtě 0-32 nebo 0-63, frakci 32-63 a také frakci 0-4 mm. Dále tento třídič slouží k přípravě suroviny 4-45 mm pro třetí stupeň drcení.

05

Kuželový drtič HCU 10/65

Na třetím stupni je umístěn moderní kuželový drtič HCU 10/65. Rovnoměrné podávání frakce do drtiče zajištuje opět vyrovnávací zásobník s vibračním podavačem.

Finální třídění

Uzel finálního třídění je osazen dvěma třísítnými vibračními třídiči s kruhovým pohybem.

První z nich o velikosti třídících ploch 1 600 x 5 000 mm produkuje finální produkty 16-22,4 a 11,2-16 mm, které jsou skladovány na zemních skládkách, případně lze frakci 16-22,4 mm posílat zpět k předrcení.

03

Druhý třídič o velikosti 1 600 x 5 000 mm třídí finální produkty vysoké kvality 8-11,2; 5-8; 2-5 a 0-2 mm, které jsou ukládány do expedičních sil.

04

Finální produkty splňují náročné kvalitativní požadavky a jsou certifikované jako kamenivo pro výrobu asfaltových a asfaltobetonových směsí.

Nový trend – vzdálené řízení

Během tohoto projektu bylo na drtičích DSP Přerov využito vzdáleného přístupu, který prokazuje novou trendy vlastnost, kdy je možné se ke stroji připojit z výrobního závodu za účelem servisu a okamžité reakce, nebo také z druhého pohledu může majitel stroje z pohodlí své kanceláře či domu sledovat aktuální situaci svého ocelového „miláčka". Tento vývoj našel své uplatnění i na zařízeních dodaných do zahraničí, kde rychlé reakce šetří spoustu času na obou stranách a přináší tím značné oboustranné výhody.

Zkrátka kvalita potvrzená doma i ve světě

Naše redakce se měla možnost přesvědčit, že celá technologická linka pracuje dobře a splnila očekávání společnosti, jak jsme se dozvěděli od Jiřího Bohuslava, vedoucího provozu.

99

Text: kolektiv autorů DSP Přerov, Strojírny Podzimek a V.Štěpánková
Foto: V.Štěpánková

 

Back to top