Těžba je nadstavbou Atlasu DMT

Uživatel aplikace může pracovat s celou řadou nástrojů určených pro povrchovou i hlubinnou těžbu, geologii, geotechniku a projektování skládek.

V systému Atlas DMT jsou k dispozici programové moduly pro zpracování geologického modelu ložiska a pro řízení i plánování těžby v lomu nebo povrchovém dole.

Periodická měření:

Při zaměřování lomu, dolu či skládky je třeba řešit množství úloh souvisejících s periodickým vyhodnocováním měření povrchu a porovnáváním změn. Atlas DMT pro tyto účely nabízí různé specializované funkce. Jedná se zejména o řešení návaznosti hran mezi dvěma modely, přenos modelu (tj. automatickou náhradu starého stavu stavem novým), rychlý a přesný výpočet kubatur mezi dvěma stavy, včetně grafického výstupu, výpočet rozdílové plochy pro sledování poklesů a postupů těžby, práce s oblastí (částí rozsáhlého modelu), dávkové načtení bodů nového měření do původního modelu, přečíslování bodů DMT pro zamezení duplicit při vícenásobném měření a prolínání ploch.

Geologický model:

Je definován soustavou ploch (modelů), které určují jednak geometrické vztahy (rozhraní geologických vrstev), jednak libovolné charakteristiky těchto vrstev (např. obsah síry, popela, koef. přerubání aj.). Atlas DMT umožňuje tři základní výstupy z geologického modelu:

  • Vrt (sloupec) - v libovolném místě lze zjistit průběh vybraných položek z geologického modelu, přehledně jej zobrazit na obrazovce a vytisknout
  • Výpočet kubatur umožňuje určit kubaturu obecného prostorového tělesa a rozdělit ji na základě geologického modelu do jednotlivých vrstev (kvalit).
  • Kresba geologických řezů dovoluje přehledně znázornit všechny vybrané vrstvy geologického modelu s možností editace výkresu a značek.

Plánování postupů těžby:

Tento modul se skládá ze dvou částí:

  1. Sada speciálních funkcí zahrnujících např. volitelný návrh dopravní trasy, zadaní min. dostupu, max. dosahu rypadla, výšky pojezdové plošiny a dalších prvků v závislosti na zadaných parametrech rypadla a postavení dopravních tras.
  2. Výpočet objemu postupu - na základě požadovaného objemu těžby, výchozího místa a směru program navrhne konečný model postupu, který lze snadno přenést do stávajícího modelu šachty a vytvořit tak plánovaný stav.

Celé zpracování probíhá graficky s okamžitou kontrolou zadávaných parametrů a dovoluje rychlé vyzkoušení mnoha variant a výběr nejlepší z nich.

Příklady

Post00Postup těžby ve 3D - starý stav

Post11
Postup těžby ve 3D - nový stav

PostPudo2
Projektování postupu těžby podél zadané dopravní trasy

VrstvRez
Podélný profil zobrazující vrstvy geologického modelu

 

www.atlasltd.cz

Text a foto: kolektiv autorů firmy

 

Back to top