Restaurování a sochařská rekonstrukce sochy Austrie z pomníku Baterie mrtvých

V červnu roku 2012 bylo zahájeno restaurování monumentálního pomníku rakouské jízdní dělostřelecké baterie č. 7/VIII, tzv. Baterie mrtvých. U zrodu tohoto díla, které vzniklo na sklonku 19. století, stál sochař a architekt, první ředitel hořické sochařsko-kamenické školy, Václav Weinzettl. Součástí tohoto velice kvalitního sochařského díla, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, je alegorická socha Austrie.

Austrie představuje ženskou figuru ve zbroji, která drží v levé ruce štít s rakouskou dvouhlavou orlicí a v pravé zdvižené kovový vavřínový věnec. Tato 220 cm vysoká skulptura byla, ostatně jako celý pomník, zhotovena z hořického pískovce. Dne 2. července 2012 byl proveden předběžný restaurátorský průzkum a to bez přímého kontaktu se sochou – bez lešení či plošiny, tudíž nebylo možné zodpovědně definovat celkový skutečný rozsah poškození díla. Podle tohoto průzkumu a pořízené fotodokumentace bylo zřejmé, že je zejména stav poškozené pravé zdvižené ruky havarijní. Bylo evidentní, že je přímo ohrožena její statika, o čemž nasvědčovala destruovaná ramenní část a četné praskliny na celé paži i závažná horizontální prasklina v zádové oblasti. Dalo se předpokládat, že při manipulaci se sochou dojde k odtržení partie ramen a hlavy. Pokud jde o pravou ruku, bylo i z velké dálky patrné, že se jedná o značně destruovaný druhotný doplněk nevalné kvality. Pod nánosy prachu, špíny a biologických nečistot byl patrné, že socha byla v minulosti restaurována. Byl vypracován předběžný restaurátorský záměr.

clanek

Dne 24. července 2012 proběhla demontáž sochy Austrie za účelem restaurování. Nejprve bylo provedeno odstranění spáry mezi pomníkem a sochou a po té následovala demontáž za pomoci jeřábu. Po snesení sochy na zem a po jejím naklonění došlo – dle prognózy z předběžného restaurátorského průzkumu – k odlomení ruky a hlavy v oblasti praskliny v úrovni ramen. Fragmenty a úlomky byly zajištěny a socha byla převezena na místo restaurování. Byly odebrány vzorky pro laboratorní průzkum (za účelem zjištění obsahu vodorozpustných solí a technologie povrchových úprav či druhotných zásahů), byly provedeny zkoušky čištění a podrobně definován stav poškození. Bylo zjištěno, že statika sochy nebyla narušena. Závažný problém ovšem představoval druhotný doplněk destruované pravé ruky s vavřínovým věncem, která byla v havarijním stavu. Zkorodovaný železný čep zapuštěný do hmoty ruky a částečně do těla sochy zapříčinil spolu s předchozími nekvalitními restaurátorskými zásahy odtržení hlavy s částí ramen. Bylo zjištěno, že jádro ruky je zhotoveno ze dřeva a povrch pojednán umělou pryskyřicí plněnou pískem a armovanou laminovací textilií. Dřevěné jádro bylo zcela vyhnilé a zřícení fragmentu ruky bylo jen otázkou času. Hmota ramene byla destruovaná na velké množství fragmentů slepených cementem. Teprve po šetrném očištění povrchu sochy bylo možné zjistit úbytky autentické hmoty a odlišit původní kamennou pískovcovou hmotu od druhotných zásahů. Bylo zjištěno, že téměř celá figura včetně hlavy je přetmelena druhotnými tmely. Na základě vyhodnocení výsledků laboratorního a restaurátorského průzkumu, který odhalil tato nová, velmi závažná zjištění, byl ve spolupráci se zástupci NPÚ přehodnocen dosavadní restaurátorský záměr. Stav díla byl prohlášen za havarijní. Sochařské a estetické kvality díla utrpěly jednak v důsledku biologicko-chemické koroze kamenného materiálu, ale zejména v důsledku mechanické destrukce a poměrně necitlivých druhotných restaurátorských zásahů. Celoplošné přetmelení druhotnými tmely soše velmi uškodilo. Mělo za následek znehodnocení autenticity díla, ale i značnou korozi původní kamenné hmoty. Bylo konstatováno, že s ohledem na rozsah stávajícího poškození by sochu nebylo možné úspěšně restaurovat a garantovat její dlouhodobou existenci v exteriéru. Proto musel být přehodnocen dosavadní restaurátorský záměr a stanovena zcela jiná strategie restaurování. Bylo rozhodnuto, že nejrozumnějším řešením bude originál Austrie galerijně zrestaurovat a pro pomník Baterie mrtvých zhotovit ideální kopii z hořického pískovce. Galerijním restaurováním rozumíme pietní přístup k restaurovanému dílu, kdy maximálně ctíme jeho originalitu. V našem případě to znamenalo zbavit sochu všech druhotných tmelů a doplňků a ponechat dílo ve své torzální autentické podobě. Aby byla rekonstrukce sochy Austrie co nejpřesnější, bylo rozhodnuto, že k vytvoření kopie sochy bude využito moderní technologie 3D skenování a strojního obrábění na robotizovaném pracovišti na Střední průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích v Podkrkonoší.

Galerijní restaurování originálu sochy Austrie

V rámci jednotlivých etap restaurátorského procesu byly provedeny veškeré nezbytné úkony vedoucí k sanaci díla (šetrné očištění, biosanace, redukce hygroskopických solí, odstranění krust, konsolidace kamenné hmoty, odstranění druhotných doplňků, lepení odlomených fragmentů, odstranění korodujících armatur, injektáž prasklin, lokální doplnění hmoty v umělém kameni, lokání barevná retuš atp.). Cílem restaurátorského zásahu byla celková konzervace díla a především řešení problematiky nevhodných druhotných zásahů z důvodu obnovení sochařské a estetické integrity a zejména autenticity díla, které by mělo do budoucna sloužit výhradně ke galerijním účelům. Celý proces restaurování Austrie byl dokumentován a zmapován v závěrečné restaurátorské zprávě.

Sochařská rekonstrukce sochy Austrie (zhotovení kopie)

Z důvodu skenování a pozdějšího zhotovení ideální kopie sochy Austrie bylo nutné pořídit důkladnou fotodokumentaci celku sochy i jejích detailů a provést v reverzibilním materiálu modelační korekce poškozených nebo chybějících detailů přímo na originálu. Hlava Austrie byla před odstraněním druhotných doplňků zaformována a odlita do sádry. Byla provedena i rekonstrukce pravé destruované paže, která byla taktéž zaformována a byl zhotoven její sádrový odlitek.

Zmapování díla 3D skenerem a následné obrábění robotem

Po těchto nezbytných úkonech byl celý povrch skulptury a dochovaných fragmentů zmapován 3D skenerem. Za tímto účelem bylo použito průmyslového optického 3D skeneru řady ATOS Compact Scan, který umožňuje pořídit trojrozměrná data a je dnes široce používán v mnoha průmyslových odvětvích. Pořízená data bylo nutné zpracovat v počítači v programu ATOS Professional a výstupem byla polygonální síť. S touto polygonální sítí se pracovalo v softwaru FREE FORM MODELLING, kde byly pomocí haptického ramene PHANTUM DESKTOP provedeny některé modelační korekce. Výstupem byla 3D data ve formátu STL. Data byla načtena do systému CAD/CAM Tebis, který vygeneroval dráhy obráběcího nástroje, které byly konvertovány pro robotické rameno firmy KUKA. Na robotizovaném pracovišti Střední průmyslové školy sochařské a kamenické vznikl obráběním bloku z hořického pískovce vyhrubovaný tvar sochy Austrie, určený k následnému ručnímu opracování. Zpracování dat a následné obrábění robotem proběhlo pod odborným dohledem školícího pracovníka z firmy MCAE Systems.

clanek2

Veškeré úkony spojené s restaurováním originálu Austrie a konečným ručním sochařským opracováním rekonstruované Austrie provedla Mgr. Martina Hozová, akademická sochařka, která by tímto ráda poděkovala všem, kteří se na vytvoření kopie sochy Austrie podíleli. Jmenovitě řediteli SPŠKS Ing. J. Moravcovi a jeho kolegům, Ing. P. Bartákovi PhD. (Kámen Ostroměř), zástupcům NPÚ a Města Hradec Králové a pracovníkům MCAE Systems z Kuřimi u Brna (Ing. Drápelovi, P. Stejskalovi, O. Helanovi a Ing. J. Zouharovi PhD.). Zvláštní poděkování patří panu Ing. R. Teichmanovi za značné nasazení při koordinaci celé akce. Fotografie z archivu Mgr. Martiny Hozové akad. soch

Zpracovala: Mgr. Martina Hozová akad.soch

Upozornění: ©Tento text je chráněn podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., v úplném znění

 

Back to top